L o a d i n g

ข้อมูลสถิติลงทะเบียน

ข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นักเรียนทั้งหมด

1,135 คน

นักเรียนที่ลงทะเบียน

928 คน

นักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน

207 คน

สถิติลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
นักเรียนที่ลงทะเบียน คิดเป็น
81.76%
นักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน คิดเป็น
18.24%

สถิติข้อมูลลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมล่าสุด (แสดง 10 อันดับ)

ระดับชั้น ชื่อ - สกุล เลขที่ วันที่ลงทะเบียน
ม.2/4 เด็กชายธนากร  เกื้อหนุน 9 31 พ.ค. 2567 เวลา 14.37 น.
ม.1/2 เด็กชายตะวัน  เเดงสว่าง 6 31 พ.ค. 2567 เวลา 11.27 น.
ม.1/2 เด็กชายศุภกร​  อนุศิริ 23 31 พ.ค. 2567 เวลา 11.17 น.
ม.1/1 เด็กชายกฤติพงศ์  ทองใส 1 31 พ.ค. 2567 เวลา 10.25 น.
ม.1/1 เด็กชายภูริพัฒน์  ทับธนะ 9 31 พ.ค. 2567 เวลา 10.15 น.
ม.1/1 เด็กชายคณิศร  ขัตติยารังสรรค์ 2 31 พ.ค. 2567 เวลา 10.14 น.
ม.1/1 เด็กชายลักษณ์สุทธิ์  ชุมขวัญ 11 31 พ.ค. 2567 เวลา 10.04 น.
ม.1/1 เด็กชายสุทธ์รักษ์  ชุมขวัญ 13 31 พ.ค. 2567 เวลา 10.03 น.
ม.5/1 นางสาวจิดาภา  ชอบอารมณ์ 29 31 พ.ค. 2567 เวลา 09.00 น.
ม.3/2 เด็กชายภคพล  แก้วสุข 15 31 พ.ค. 2567 เวลา 07.43 น.